Başkent Kültür Yolu Festivali İnanç Rotası

-ANKARA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ-

7 Camii, 3 Türbe, 1 Kilise ve 1 Tapınaktan oluşan İnanç Rotası üzerinde Ankara'nın tarihi katmanlarını ve çok kültürlü yapısını yansıtan dini mekanlar yer almaktadır.

İnanç Rotası turları 30 kişilik gruplar halinde Salı ve Cumartesi günleri, saat 13.00'te Cenabı Ahmet Paşa Camii'nden başlayacaktır.

Rehberli turların kişi başı ücreti 50 TL’dir.

CENABI AHMET PAŞA CAMİİ

Mimar Sinan’ın Ankara’da tek eseri olan Cenabı Ahmet Paşa Ulucanlar semtinde yer alır. Tezkiret-ül Ebniye (Yapılar Tezkeresi, Mimar Sinan’ın biyografyası Yazarı Şair Nakkaş Sai Mustafa Çelebi) ve Tuhfetü’l Mimarin adlı eserlerde bu camiinin Mimar Sinan tarafından inşa edildiği belirtilmektedir. 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri ve Anadolu Beylerbeyi Cenabi Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra yaptırılan cami, 1883, 1887 ve 1940 yıllarında onarım görmüştür. Ankara taşı ile yapılmış olan camii, kare (13,9x13,9) bir mekan üzerinde merkezi ve tek bir kubbesi ile klasik Osmanlı tarzını yansıtmaktadır. Son cemaat yeri dört mermer sütunun taşıdığı üç kubbe ile örtülüdür. Ortadaki kubbe biraz daha büyükçe, ikisi ise kısmen küçüktür. Beyaz mermerden yapılan mihrabı, mimberi ve giriş kapısı oldukça sadedir. Camiinin sivri kemerli 32 penceresi, kubbenin oturduğu kasnak etrafında da 16 penceresi bulunur. Camii, avlusunda yer alan Cenabi (Hayali) Ahmet Paşa türbesi, Azimi türbesi ve bunların arkasında yer alan Osmanlı Mezarlığı ile bir külliye teşkil eder.

Adres: Sakarya Mah., Ulucanlar Cad. No:56, Ulus, 06230 Altındağ/ANKARA

AĞAÇOĞLU CAMİİ

Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan camii, geniş bir avlu içinde yer alır. Su basmanı kısmına kadar moloz taş malzeme, onun üzerine ahşap hatıllı ve tuğla kerpiç duvarlıdır. Kitabesi olmayan camiinin 1705 tarihli olduğu tahmin edilmektedir. Camii, ahşap minberi, boyalı nakışları ile dikkati çeker. Ahşap işçiliği, geç devir üslubu gösteren desenleri ve alçı mihrap stili nedeniyle 17. yy sonu ile 18. yy başına tarihlenir. Eser ahşap boyamalı minberi ve mihrabı ile önem kazanan geç dönem Ankara eserleri için tipik bir yapıdır.

Adres: Sakarya Mah., Ulucanlar Cad. No:22, 06230 Ulus, Altındağ/ANKARA

AHİ ELVAN CAMİİ

Samanpazarı semtindeki Ahi Mahallesi, Koyunbaba Sokağı’nda yer alan bu çok sade görünümlü camii, meyilli bir kayanın üzerine inşa edilmiştir. Duvarlarının alt kısmı taş, üst kısmı kerpiç, iç yapısı ahşaptır. Çatısı günümüzde kiremitle örtülmüştür. Yakın senelerde yapılan tamir ile içi ve dışı tuğla kaplama ile onarılmıştır. İlk yapılışı 14. yüzyıl sonunda olup 15. yüzyıl başında yenilenmiştir. Dört sahanlı bazilikal plana sahip camii, büyük bir olasılıkla doğu giriş cephesinde tamamen yenilenerek bir sahanlık daralma görmüştür. Yenilenmiş olan minare, camiinin kuzeybatısında duvara bitişik olarak yükselir. Kare kaidesi taş, silindirik gövdesi tuğladır ve tek şerefelidir. Dahilde ahşap düz örtü sistemi, bugün üzeri boyalı olan 12 ahşap sütun tarafından taşınır. Sütunlar düzenli aralıklarla yerleştirilmemiştir. Mermer sütun başlıkları Korint ve Dor tipi Roma dönemi devşirme malzemesidir. Cami içinde, kuzeyde yine ahşap olarak birinci sütun sırasına kadar uzanan bir alt kat ve ikinci sütun sırasına kadar uzanan bir üst kat mahfili vardır. Sade giriş kapısı doğu cephesindedir. Kuzeyde üç mahfi bir de bugün kapalı olan bir kapı daha vardır. Ahşap minber güzel bir işçilik sergiler. Minber kitabesinden camiinin 1413 yılında yenilendiği, hamisinin Elvan ey Bin Mecduddin İsa olduğu, minberi Harputlu usta Mehmet Bin Beyazit’in yaptığı anlaşılmaktadır.

Adres: Necatibey Mah, 06240 Ulus, Altındağ/ANKARA

ASLANHANE (AHİ ŞERAFETTİN) CAMİİ

Samanpazarı semti Aslanhane Mahallesinde yer alan camiinin görünümü çok sadedir ve camii iyi durumda zamanımıza ulaşmıştır. Taş duvarlıdır ve bugün üzeri sivri kurşun kaplama çatıyla örtülmüştür. Camiinin doğusunda bulunan türbe külliyesi duvarına gömülü antik aslan heykeli sebebiyle Aslanhane Camii olarak da anılır. 13. yy başında Ahi kardeşler tarafından yaptırılmış ve 1289–1290 yılları arasında tamir ettirilmiştir. Planı uzunlamasına beş sahanlı bazilikal tiptedir. Orta sahın yan sahınlardan biraz daha yüksek ve geniş tutulmuştur. Tek şerefeli minare, caminin kuzeydoğu duvarına bitişik olup taş kare kaideli ve silindirik tuğla gövdelidir. Minare kaidesinde Roma devri malzemesi dikkati çeker. Haremin kuzeyinde yine ahşap olan kadınlar mahfili yer alır. Camiinin biri doğuda biri batıda, diğeri de kuzeyde olmak üzere 3 girişi vardır. Camii içi ahşap Selçuklu camilerinin 13. yüzyıldan kalan güzel bir örneğini vermektedir.

Adres: Kale Mah., Kale Sok., 06250 Ulus, Altındağ/ANKARA

AHİ ŞERAFETTİN TÜRBESİ

Arapça kitâbesine göre 731’de (1330-31) Ahî Hüsâmeddin için yapılmıştır. İçindeki yedi kabirden biri onun, bir diğeri 751’de (1350-51) vefat eden oğlu Ahî Şerafeddin Mehmed’indir. Ayrıca burada Ahî Şerafeddin’in kızı Devlet Hatun (ö. 763/1361-62) ile Ahî Hüseyin’in kızı Ayşe Hatun’un (ö. 833/1430) sandukaları da bulunmaktadır. Diğer üç sandukanın ise Ahî Hüsâmeddin’in soyundan gelen kimselere ait olduğu tahmin edilmektedir. Ahî Şerafeddin Türbesi sekizgen bir plana göre yapılmış olup alt kısmı karedir. Üstünü dıştan sekiz, içten on altı dilimli kâgir bir sivri külâh örter. Böylece kareden on altıya geçiş, ustalıklı bir biçimde tromplar, köşe üçgenleri ve ufak nişlerin yardımıyla sağlanmıştır. Türbe değişik ölçülerde ve cinslerde devşirme taşlardan yapılmıştır. İçerisindeki yedi sandukadan bir tanesi alçı kabartmalarla süslüdür ve Ahî Hüsâmeddin’e aittir. Sahibi belli olmayan diğer bir sanduka da yine alçı tezyinatlı olup üzerine kelime-i tevhid işlenmiştir. İki sanduka ise altıgen mavi renkte çinilerle kaplanmıştır. Devlet ve Ayşe hatunların sandukaları mermerdendir. Ahî Şerafeddin’e ait kabrin ise bugün sadece sanduka eteği yerinde durmaktadır. 1933’te Ankara Etnografya Müzesi’ne götürülmüş olan ceviz ağacı sanduka üzerinde ölünün adından başka, Âyetü’l-kürsî ve başka âyetler yazılıdır; ayrıca zengin bir oyma süsleme de görülür. Türk ağaç işçiliğinin en güzel eserlerinden olan ve tabut biçiminde bir sanduka ile altı kare, üstü çokgen sivri külâhlı küçük bir türbeye benzer başlık kısmından meydana gelen bu sandukanın Nakkaş Abdullah b. Mahmud tarafından yapıldığı kitâbesinde belirtilmiştir. Ahî Şerafeddin Türbesi ve ona ait sanduka, Ankara’nın Selçuklu devrine ait en başta gelen tarih ve sanat âbidelerindendir. Evvelce etrafında yer alan ve içinde pek çok eski mezar taşı bulunan hazîre bozulmuş, taşlar başka yerlere taşınmıştır. Yalnız bunlardan, 781’de (1379-80) vefat eden Ali Hüsâmeddin Hüseyin b. Yûsuf’un mezar taşı kalmıştır.

KESİKBAŞ TÜRBESİ

Aslanhane Camii’nin biraz ilerisinde ve Atpazarı Yokuşu üzerinde yer almaktadır. Aslanhane Camii ve türbesine çok yakın olan türbe, küçük kare bir platform üzerinde, dört sütunlu, üzeri kubbeli açık türbelerdendir. Dört köşede yer alan mermer sütunlar üzerinde, köşeleri pahlanmış sütun başlıkları ve bu başlıklara bakan sivri tuğla kemerleri bulunmaktadır. Dört kenarındaki kemerler üzerinde pandantifli bir kubbe yer alır. Dış kenarlarda kemerler üzeri kirpi saçaklıdır. Hem pandantifler hem de kubbe, son yapılan tamirat sırasında beyaz badanalı bir sıva tabakası ile kaplanmıştır. Türbenin ortasında beton sıvalı bir lahit bulunmaktadır. Kemerler başlıkların üzerinde gergi ağaçları ile birbirine bağlanmaktadır. (https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/kesikbas-turbesi-1)

Adres: Kale Mah., Atpazarı Sok., No:34, Ulus, 06250 Altındağ/ANKARA

SULTAN ALAADDİN CAMİİ

İç Hisar Mahallesinde Aktaş Sokağının başında yer alan camii basit görünümlüdür. Duvarları çok çeşitli devşirme antik malzemenin karıştırıldığı kesme ve moloz taş ile yapılmış olup üzeri sıvalı, kiremit çatılı bir yapıdır. Minber kitabesine göre, burada yer alan ilk cami 1178 tarihlidir. 14. ve 15. yüzyıllar ile yakın zamanlarda yapılan tamirlerde esas karakterini kaybetmiştir. Selçuklu hükümdarı Alaaddin döneminde tamir gören camii bu sebeple Alaaddin Camii adını almıştır. Alaaddin Camii özellikle 1178 tarihini taşıyan minberi, son cemaat yerinde bulunan antik sütun başlıkları ve kapı üzerinde yer alan 14. ve 15. yy tamir kitabeleriyle önem kazanan bir eserdir. Yapılan araştırmalara göre 13. ve 14. yüzyıllarda yenilenerek tarihi kimliğini kaybetmiştir.

Adres: Kale Mah., Alitaş Sk., 06250 Altındağ/ANKARA

AZİZE TERESA KİLİSESİ

Azize Teresa için inşa edilmiş olan ve Türkiye’nin başkenti Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan bir Katolik Kilisesidir. Cumhuriyet rejimi öncesinde üzerinde Aziz Clement Fransız Koleji’nin bulunduğu alan Ermeni mahallesine de yakındır ancak Büyük Ankara Yangını sırasında kolej ve çevresi yanmıştır. 1928 yılından yeni hizmet binasına taşınıncaya kadar Fransa Büyükelçiliği bu arsa üzerine inşa edilen bir binada hizmet vermiş ve binanın birinci katındaki büyükelçilik salonunun içerisinde küçük bir şapel de bulunmuştur. Kilise binası 12 Nisan 1980’de birinci derece kentsel sit alanı olarak tescillenmiştir.

Adres: Kale Mah., Kardeşler Sok., Ulus No:15, 06250 Altındağ/ANKARA

AUGUSTUS TAPINAĞI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Hacı Bayram Camii’nin hemen bitişiğinde bulunan, tahminen M.Ö. 25-20 yılları arasında inşa edilmiş bir tapınaktır. Tapınağın; daha önceki yıllarda Frig tanrıları Kibele ve Men’e adanmış fakat zaman içerisinde aldığı ağır hasarlar sonucunda yıkılmış olan bir kutsal mekanın üzerine inşa edildiği düşünülmektedir. Tahminen M.Ö. 25-20 yılları arasında, son Galat hükümdarı Amintas’un kızı Pilamenes tarafından, Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olarak yaptırılmıştır. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Augustus_Tapınağı)

Adres: Hacı Bayram Veli Cad., Sarıbağ Sok., 06030 Altındağ/ANKARA

HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ

Bayram Sokakta Augustus Meydanında yer alır. Taş kaideli, tuğla duvarlı kiremit çatılı bir camiidir. Planı uzunlamasına dikdörtgen olan camii, doğusunda Augustos Tapınağı duvarına, güneyde Hacıbayram Türbesine dayanmıştır. Kuzeyde ve batıda haremin yarıdan fazlasını kaplayan son cemaat yeri sonradan ilave edilmiştir. Kare taş kaideli, silindirik tuğla gövdeli ve iki şerefeli minare türbenin güneydoğu duvarında yükselir. Dışta alt pencereler sivri kemerli taş nişlerle kuşatılmıştır. Alçı şebekeli üst pencereler sivri tuğla kemerlidir. Son cemaat yerinde, ayrıca dikdörtgen ara pencereler sıralanır. Son cemaat yerinin güneye bakan çıkıntı duvarında yeşil sırlı tuğlaya benzer yağlıboya ile sülüs yazı ile “Kelime-i Tevhid“ yazılıdır. Harem tek sahınlıdır ve kasetleme işçiliği ile yapılmıştır. Ahşap tavanlıdır. Kuzeyde ahşap kadınlar mahfili yer alır. Tavan, kenarlarda çeşitli çiçek desenleriyle süslü bir pervaz ile çevrilidir. Haremde duvarlar pencere üstlerine kadar, yenilenmiş olan çinilerle kaplıdır. Müezzin mahfilinin altında eski çiniler mevcuttur. Bunlar 18. yy ait Kütahya çinileridir. Kalıplama tekniği ile yapılmış olan mukarnas nişli mihrap sonradan boyanmıştır. En dışta mukarnas frizi ile kuşatılmıştır. Tepesi mazgal gibi palmet yaprakları ile taşlanmıştır. İkinci bordürde neshi yazı ile “Kelime-i Tevhidé tekrarlanır. Üçüncü bordür, yıldızlar meydana getiren çokgenlerle doldurulmuştur. Dördüncü bordür yine “Kelime-i Tevhid” in tekrarlandığı neshi yazı ile süslenmiştir. Taklit kündekari tekniği ile yapılmış ahşap üzerine boyalı minber kaliteli bir işçilik sergiler. Camiide ahşap üzerine boyalı bütün nakışlar Nakkaş Mustafa tarafından yapılmıştır. Camii Haci Bayram-ı Veli’nin torunlarından Mehmet Baba tarafından 1714 tarihinde tamir ettirilmiştir. İlk yapılışı 1427–1428 tarihlerinde olan camii, tavan, mihrap-minber işçiliği süslemesi, müezzin mahfi i altındaki çinileri ve tavan yapımı ile tamamen 17. yy sonu, 18. yy başı Ankara camilerinin karakterini kazanmıştır. Tamir kitabesi de bunu gösterir. Hacı Bayram Camii Ankara’nın en önemli camiilerindendir.

Adres: Hacı Bayram Mah., Sarıbağ Sok. No:13, Ulus, 06050 Altındağ/ANKARA

HACI BAYRAM-I VELİ TÜRBESİ

Hacı Bayram Türbesi, Hacı Bayram Camii’nin mihrap duvarına bitişik olan türbe 1429 yılında Hacı Bayram-ı Veli için yapılmıştır. Türbenin içinde iki sıra halinde, çam ağacından yapılmış toplam 9 sanduka bulunmaktadır. İlk sırada yer alan büyük sanduka Hacı Bayram-ı Veli'nin diğer 8 sanduka ise Hacı Bayram-ı Veli’den sonra gelen şeyhlerden sekizinin sandukasıdır. Bu Türbe kare planlı, sekizgen tamburlu ve üzeri kurşun kubbe ile örtülüdür. (https://tr.wikipedia.org)

Adres: Hacı Bayram Mah. Şehit Keskin Sok. No:7, Ulus, 06050 Altındağ/ANKARA

ZİNCİRLİ CAMİİ

Ulus’ta Anafartalar Caddesi'nde bulunur. Taş kaideli, tuğla gövdeli, üzeri kiremit çatılı bir yapıdır. Kasetleme işçiliği ile yapılmış ahşap tavanı, minberi, mihrabı ve cephe düzeni nedeni ile camiinin yapılış tarihinin 17'inci yüzyıl ortaları veya sonu olduğu tahmin edilmektedir. Kuzeyde tek kapı ile girilen harem tek sahınlıdır. Camii içinde asılı bulunan bir levhadan 1879–1880 yılları arasında tamir edildiği öğrenilmiştir. Bu levhada “Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin Efendi’nin mamuresini 1879–1880 yıllarında Ankara Valisi Hurşit Paşa tamir ettirdi” denilmektedir.

Adres: Anafartalar Cad. 06030 Ulus, Altındağ/Ankara

Favoriler

Paylaş